Muzikoterapija u Udruzi Dira

Muzikoterapija u Udruzi Dira

Muzikoterapija je disciplina koja upotrebljava jezik zvukova i glazbe kao sredstvo unutar planskog procesa intervencija s preventivnim, rehabilitacijskim i terapijskim ciljevima.

Najznačajnija karakteristika muzikoterapije je interaktivnost koja dovodi dijete tj. korisnika u neposredni doticaj sa stvaranjem glazbe. Muzička iskustva (pjevanje, sviranje, pokret, slušanje glazbe, stvaranje pjesme, razne glazbene igre) osmišljena su kako bi utjecala na pozitivne promjene u ponašanju, razvijanju novih i podrške postojećih vještina, razmišljanju i izražavanju emocija kod korisnika koji su uključeni u proces.

Primjenom muzikoterapije u  radu s djecom s teškoćama mogu se ostvariti poboljšanja u svim područjima funkcioniranja – verbalnom, kognitivnom, motoričkom, emocionalnom i socijalnom aspektu.

Muzikoterapija u udruzi Dira osmišljena je kroz tjedne aktivnosti:

  • grupne radionice (rad u malim grupama do 4- 5 djece) . Grupne radionice održavale bi se u dva termina tjedno subotom  – predškolska i osnovnoškolska grupa  – svaki termin po 45 minuta
  • individualni terapijski postupci

Osnovni ciljevi grupnih radionica su edukativno-terapijskog sadržaja s naglaskom na razvoj socijalizacije, razvoj svijesti o sebi, drugima i okolini te razvoj kreativnosti kroz elemente zajedničkog muziciranja, glazbene igre u prostoru, pjevanje, sviranje, slušanje glazbe, pokret.

Individualni terapijski postupci obuhvaćaju individualiziran plan/ciljeve za svako dijete koji se utvrđuje nakon početne opservacije djetetovih mogućnosti.

Muzikoterapiju za udrugu Muzikopter provode:

Petra Brusić – mag. muzikologije, prof. povijesti glazbe i muzikoterapeut u Centru za autizam u Rijeci

Irena Magaš – profesor klavira i voditeljica glazbenog vrtića na učilištu Rijeka

Želiš li postati

Volonter?

Pojedinci/ke zainteresirani za volontiranje u Udruzi DIRA mogu dobiti informacije o našoj udruzi na ovoj stranici. Podijeli svoju ideju s nama i
Želiš li postati

Volonter?

Pojedinci/ke zainteresirani za volontiranje u Udruzi DIRA mogu dobiti informacije o našoj udruzi na ovoj stranici. Podijeli svoju ideju s nama i